Privacyverklaring

Avcsexbierum.nl is een website van voetbalvereniging A.V.C. uit Sexbierum. Voetbalvereniging A.V.C. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voetbalvereniging A.V.C. Sexbierum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt via het aanmeldformulier van v.v. A.V.C. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Roepnaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Pasfoto van leden ouder dan 10 jaar
 • Rekeningnummer
 • Naam rekeninghouder
 • Machtiging tot automatische incasso contributiegelden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@avcsexbierum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AVC Sexbierum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. 
 • Ten behoeve van de administratie
 • Het toesturen van het bewaarnummer. 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen binnen onze vereniging.
 • Voetbalvereniging A.V.C. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Voetbalvereniging A.V.C. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van voetbalvereniging A.V.C.) tussen zit.

Voetbalvereniging A.V.C. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Sportlink: Sportlink is een registratieorganisatie gefaciliteerd door de KNVB. Voetbalvereniging A.V.C. voert de gegevens van haar leden in bij Sportlink, de KNVB kan deze gegevens aanvullen en/of wijzigingen. De gegevens worden verwerkt ten gunste van de vereniging én ten gunste van de bond. Sportlink heeft alle elementen van de verwerkersovereenkomst opgenomen in haar algemene voorwaarden waarmee voetbalvereniging A.V.C. akkoord is gegaan. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voetbalvereniging A.V.C. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na uitschrijving worden uw persoonsgegevens zo snel als mogelijk binnen 6 maanden verwijderd. 

Tot 7 jaar na uitschrijving worden alleen in de financiële administratie de volgende gegevens bewaard:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-ailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

Voetbalvereniging A.V.C. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Contactgegevens worden enkel doorgegeven aan begeleiders en/of trainers als daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven via het aanmeldformulier van voetbalvereniging A.V.C. door uzelf of door de ouder/verzorger.

Bij lidmaatschap van voetbalvereniging A.V.C. wordt de speler lid van de KNVB. Voetbalvereniging A.V.C. zorgt voor de aanmelding en de contributieafdracht aan de KNVB. Voetbalvereniging A.V.C. levert de persoonsgegevens van de leden aan bij de KNVB ter uitvoering van de sportovereenkomst tussen de leden en de vereniging. 

Foto’s van leden

Foto’s van leden die worden gemaakt ten behoeve van de offline en online mediakanalen van voetbalvereniging A.V.C. mogen pas gepubliceerd worden als daar via het aanmeldformulier van voetbalvereniging A.V.C. nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door uzelf of een ouder/verzorger.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voetbalvereniging A.V.C. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Voetbalvereniging A.V.C. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Zie voor meer informatie onze Cookie verklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door voetbalvereniging A.V.C. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@avcsexbierum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Voetbalvereniging A.V.C. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Voetbalvereniging A.V.C. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@avcsexbierum.nl

Contactgegevens

AVC Sexbierum
Sportpark De Lytse Trije
Spoardyk 4,
8855 HW Sexbierum
Telefoon: (0517) 591 581
E-mail adres: info@avcsexbierum.nl
Website: https://avcsexbierum.nl 

Bijgewerkt op 9 juni 2018